Możliwość pozyskania środków na OZE dla mieszkańców Podkarpacia w ramach działania 3.1- Rozwój OZE.

Od końca 2016 roku do 31 maja roku bieżącego istnieje możliwość składania wniosków na OZE w ramach działania 3.1- Rozwój OZE RPO woj. podkarpackiego. Przewidziany budżet projektu to 70 000 000 PLN!

Źródło: http://www.wroclaw.pl/go/download/img-2623e94f2df7bd08738ad9b8090e3f8f/OZE-grafika-jpg.jpg (10.03.2017 13:26).

Inwestycje w OZE są korzystne dla środowiska i opłacalne, w szczególności gdy nakłady pieniężne można dofinansować nawet do 85% z unijnych środków. W ramach wymienionego działania minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 500 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 10 000 000 zł. O dofinansowanie mogą starać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; podmioty wykonujące działalność leczniczą; porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Źródło: http://www.sympozjum-energia.pl/wp-content/uploads/2014/09/Bez-tytu%C5%82u-e1442479657796.png (10.03.2017 13:42).

Jakie projekty można będzie realizować?

 

  • Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
  • Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji1 ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
  • Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

 

Źródło: http://i.wnp.pl/d/05/27/44/052744_r0_620.jpg (10.03.2017 13:52).

 

Do dofinansowania kwalifikują się m.in.: roboty budowlane, zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE; roboty przygotowawcze; instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej instalacji; wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń OZE; rozruch, regulacja instalacji; roboty związane z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych; wydatki poniesione na koszty przyłącza; przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją. Więcej o naborze przeczytacie Państwo tutaj: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1067-3-1-rozwoj-oze-konkurs-ogolny-nr-naboru-rppk-03-01-00-iz-00-18-002-16

 

Czym są odnawialne źródła energii i dlaczego stały się tak bardzo popularne w Polsce w ostatniej dekadzie?

Głównym celem promowania OZE jest ochrona środowiska i ograniczanie zużycia energii z tradycyjnych surowców energetycznych oraz „ogólny rozwój świadomości ekologicznej społeczeństw”. OZE nawiązują do energii uzyskiwanej z biomasy, hydroenergii, energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, oceanicznej. Jak sama nazwa wskazuje są one odnawialne i „w zasadzie niewyczerpalne”. OZE nie tylko chronią naszą planetę i najbliższe otoczenie przed degradacją, ale także „otwierają ogromne pole możliwości społecznej i gospodarczej zmiany”. Ich rozwój może przyczynić się „do rozwoju gospodarki innowacyjnej, ale także tworzy bardzo zróżnicowane rynki pracy: wymagające różnego poziomu kwalifikacji (od inżynierów hi-tech w laboratoriach produkujących fotoogniwa po robotników rolnych uprawiających trzcinę cukrową czy operatorów obsługujących kolektory słoneczne i wiatraki)”[1]. OZE to tańsza energia, ekologia, mniejsze szkody w malowniczym krajobrazie[2]. Jak powiedział niegdyś Alfred Tennyson: „Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno”[3], więc walczymy o lepszy, piękniejszy i zdrowszy świat!

 

Źródło: http://www.glos.upwr.edu.pl/i/aktualnosci/2016/10/oze.jpg (10.03.2017 14:12).

 

[1] Ulica Ekologiczna, Czym są OZE?, http://ulicaekologiczna.pl/technologie/czym-sa-odnawialne-zrodla-energii (10.03.2017 13:54).

[2] Zalety źródeł odnawialnych, http://gaiarenovables.eu/zalety-odnawialnych-zrodel-energii/ (10.03.2017 14:06).

[3] http://www.cytaty24.eu/7986,szukane.html (10.03.2017 14:11).