http://www.growingbrilliant.com/wp-content/uploads/2014/07/preschool-banner.jpg (23.03.2017 12:50).

31 marca 2017 roku startują dwa nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ukierunkowane na inwestycje w wychowanie przedszkolne. W obydwu przypadkach otrzymać można dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych na poziomie 85%. W dobie konsumpcjonizmu i społeczeństwa sieci bardzo ważne jest aby nie zapominać o wciąż socjalizujących się jednostkach, które bez odpowiednio zapewnionego wsparcia mogą w dorosłym życiu nie poradzić sobie we współczesnym świecie. Wychowankowie ośrodków przedszkolnych to szczególnego rodzaju grupa społeczna, której należy poświęcać wyjątkową uwagę. To m.in. w przedszkolu kształtują się pierwsze i podstawowe relacje z rówieśnikami, a małe dzieci czerpią pierwsze zasoby wiedzy. Nie można zatem pozwolić by nie miały zapewnionych do tego odpowiednich warunków.

Źródło: http://first-leap.com/wp-content/uploads/2015/10/social-skills-autism-austin-3.jpg (23.03.2017 13:00).

 

Informacje dotyczące naborów

Poddziałanie 3.1.1- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nabór wniosków trwać będzie od 31 marca do 21 kwietnia 2017 roku. Budżet w ramach podziałania wynosi 25 000 000 zł. Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych czy inne formy wychowania przedszkolnego. Uzyskanie dofinansowania możliwe będzie na m.in.: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie, adaptację pomieszczeń, dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, zakup pomocy dydaktycznych, budowę i wyposażenie placów zabaw. Poddziałanie to jest skierowane przede wszystkim do gmin, w których szkoły osiągają niższe wyniki edukacyjne.

Odnośnik do naboru: http://tiny.pl/g5md7

Poddziałanie 8.2.2- Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca a kończy 28 kwietnia 2017 roku. Beneficjentami powyższego poddziałania mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego. Budżet to 12 900 000 zł. W ramach poddziałania 8.2.2 można realizować inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, zagospodarowanie terenu czy wyposażenie placówek w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. Ważne jest aby inwestycja miała miejsce na obszarze BOF, który obejmuje: Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelną, Wasilków i Zabłudów.

Odnośnik do naboru: http://tiny.pl/g5mdd

 

Źródło: http://niezalezna.pl/uploads/still2016/148032381714395489859.jpg (23.03.2017 13:18).

 

Wychowanie przedszkolne w woj. Podlaskim

16,5 % mieszkańców województwa podlaskiego zalicza się do przedziału wiekowego od 3 do 6 lat. Na jedno miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym[1], co ukazuje, że w tym rejonie występuje niedobór na tego typu przedsięwzięcia związane z edukacją. W roku szkolnym 2013/2014 na Podlasiu było 216 przedszkoli i 340 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych[2]. Na powiększającą się obecnie liczbę dzieci jest to liczba niewielka. Warto zatem inwestować w tworzenie nowych przeszkoli i ich oddziałów. Przedszkole pozwala rozwinąć się dziecku społecznie, uczy przestrzegania norm i zasad, tworzy warunki do zabawy i zdobywania wiedzy. W przedszkolu dziecko nabiera otwartości na nowe bodźce i doświadczenia. Angażując się w poprawę warunków przedszkoli i tworzenie nowych placówek można umożliwić dzieciom lepszy i weselszy start w przyszłość.

Źródło: http://s.babyonline.pl/i/dzieci-przedszkolaki-radosc-emocje-ARTICLE_MAIN-35876.jpg (23.03.2017 13:36).

 

 

Joanna Boguta, Ascend Consulting

[1] Polska w liczbach. http://www.polskawliczbach.pl/podlaskie#edukacja-i-szkolnictwo (23.03.2017 13:40).

[2] Urząd Statystyczny w Białymstoku, Edukacja w woj. podlaskim, http://bialystok.stat.gov.pl/download/gfx/bialystok/pl/defaultaktualnosci/1330/1/5/1/edukacja_wpodl_2013-2014.pdf (23.03.2017 13:40).