30 maja 2017 roku startuje nabór wniosków na działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
z Lubelskiego RPO, którego budżet wynosi 97 520 034, 47 zł. Działanie przewiduje przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki na dziećmi w wieku do lat 3 oraz programy aktywizacji zawodowej. W dzisiejszym świecie,
w którym czas płynie szybko, społeczeństwo coraz bardziej skupia się na konsumpcji, a wartości rodzinne schodzą na dalszy plan bardzo istotne jest aby inwestować w programy, które za cel stawiają sobie polepszanie sytuacji życiowej osób pracujących i posiadających rodziny.

 

 

Źródło: http://s3.egospodarka.pl/grafika2/work-life-balance/Zarzadzanie-czasem-zycie-prywatne-czy-zawodowe-128632-900x900.jpg (16.05.2017 12:27).

 

Informacje odnoszące się do naboru

Nabór wniosków będzie trwał od 30 maja do 30 czerwca 2017 roku. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%, dla pozostałych jest to aż 92,5%. Minimalna wartość projektu oscyluje na poziomie 100 000 zł, nie ma ograniczeń kwotowych dla maksymalnej wartości. Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych oraz organizacje pozarządowe. W ramach projektu można realizować:

  • Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
  1. Żłobków
  2. Klubów dziecięcych
  • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej, pozwalające na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Główny cel to zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w związku z przerwą związana z macierzyństwem.

 

 

 

 

Źródło: http://www.changeboard.com/_assets/images/work-life%20comp%20together.jpg (16.05.2017 12:53).

 

Sfinansować będzie można m.in. dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć, wyposażenie i montaż placu zabaw. Ze szczegółami naboru można zapoznać się pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Możliwością jaką daje nam działanie 9.4 oraz inne podobne jest to, że małym kosztem własnym możemy przyczynić się do ułatwienia innym, ale także sobie i najbliższemu otoczeniu normalnego, harmonijnego życia. Jak podaje portal Forbes osiągnięcie harmonii pomiędzy sferą pracy i życia jest bardzo dużym wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Człowiek szuka realizacji na obydwu tych polach. Wszystko wymaga odpowiedniej organizacji czasu i ustalenia priorytetów[1]. Z badania CBOS z kwietnia bieżącego roku na temat Sensu życia 54% Polaków uznaje rodzinę i jej dobro za najważniejszą wartość, swoje cele życiowe z pracą wiąże niecałe 10% badanych. Istotne wśród respondentów okazało się poczucie spokoju i bezpieczeństwa[2], które również gwarantuje nam stabilna praca dająca satysfakcję oraz umiejętność pogodzenia jej z życiem prywatnym. Nieco wcześniej, w styczniu ta sama instytucja przeprowadziła analizę zadowolenia z życia.
Z przebiegu pracy zawodowej zadowolonych jest połowa Polaków, ze swoich dzieci niemal 3/4 i ponad 60% ze swego małżeństwa. Co interesujące mniej niż 1/3 wyraża zadowolenie ze swoich dochodów i sytuacji finansowej, co pokazywać może, że praca ma dla Polaków nie tylko aspekt instrumentalny jakim jest pozyskanie wynagrodzenia, ale także autoteliczny, stanowi pewną wartość i pozwala się samorealizować[3].

Źródło: http://static.prsa.pl/images/ace1d59c-25da-46e2-aa66-16df31a185a1.jpg (16.05.2017 12:55).

 

[1] Forbes, Paulina Baranowska, Kariera a życie prywatne- w poszukiwaniu harmonii, http://kariera.forbes.pl/kariera-a-zycie-prywatne-w-poszukiwaniu-harmonii,artykuly,158053,1,1.html (16.05.2017 12:33).

[2] CBOS, Sens życia-wczoraj i dziś, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_041_17.PDF (16.05.2017 13:08).

[3] CBOS, Zadowolenie z życia, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_003_17.PDF (16.05.2017 13:13).