Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020”. W ramach tego Programu organizacje pozarządowe z całej Polski mogą starać się o dotacje do 200 tys. zł, które mogą stanowić nawet 90% wartości projektu.

 

O dotację mogą starać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Można go realizować poprzez następujące priorytety:

  1.  Edukacja osób starszych
  2.  Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
  3. Partycypacja społeczna osób starszych
  4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

W ramach tego naboru wniosków można realizować działania, które dotyczą:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych,

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych,

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej,

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Realizując projekt można pozyskać  dotację w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł – która może stanowić 90% wartości realizowanego projektu.

 

Dokładny opis programu i dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.

Szczegółowych informacji udzielą również Nasi Doradcy - zapraszamy do kontaktu.