Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt. „Inwestycja w OZE w Ascend Consulting w 2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowane ze środków europejskich.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja będzie wytwarzała energię elektryczną na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta do działalności będzie odprowadzana do Sieci Dystrybucyjnej (sprzedawana lub odbierana -net metering). Drugim celem i zadaniem w projekcie jest montaż powietrznej pompy ciepła, w celu zastąpienia nie ekologicznego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe, opalanego drewnem).

Cele projektu to:

 1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania firmy.
 2. Produkcja energii z OZE 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania podmiotu na środowisko naturalne (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych).

Projekt zakłada zakup paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła.  Grupy docelowe to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy oraz jego kontrahenci.

Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki projektu to:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1);
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2);
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok];
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe];
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt].
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kWt]

Wskaźniki rezultatu:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]

Całkowita wartość projektu wynosi:  40589,83 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie:  21449,90 PLN