Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt. „Odnawialne źródła energii dla Ascend Consulting” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z  OZE
w przedsiębiorstwach.

Projekt dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie Ascend Consulting Sp.z.o.o nowej zdolności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Do głównych działań w projekcie będzie należał budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 kW. Projekt zakłada realizację 1 zadania - budowa instalacji fotowoltaicznej

Projekt realizuje wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Grupę docelową projektu stanowi przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, firma Ascend Consulting Sp.z.o.o

 

Planowane efekty:

W efekcie realizacji projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 6,4 kW, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2 oraz wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

 

Całkowita wartość projektu wynosi:  59 040,00 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie:  31 200,00 PLN