Nabór wniosków na Wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury dla przedsiębiorstw z zakresu MŚP!

 

Wsparcie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw: 

Termin naboru: 17 października - 18 listopada 2022 r. 

Kto może biegać się  o dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  które: 

 •  wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (np. mięso oraz podroby jadalne, warzywa oraz niektóre korzenie jadalne, owoce i orzechy jadalne, zboża, nasiona i owoce oleiste, tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne itp.) 
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

Dofinansowanie:

 • Refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych 
 • Możliwość otrzymania zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 50% dofinansowania

Maksymalna wysokość wsparcia: 

 • Mikroprzedsiębiorstwo - do 3 000 000 PLN
 • Małe przedsiębiorstwo - do 10 000 000 PLN 
 • Średnie przedsiębiorstwo - do 15 000 000 PLN 

Co można sfinansować w ramach projektu? 

 • budowy budynków i budowli oraz remonty budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków, tj. np. hale, magazyny, budynki gospodarcze. 
 • budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, tj. np. linie technologiczne do produkcji soków, linie technologiczne służące do przygotowywania do sprzedaży 
 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:  produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,  produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników;  zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa
 • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Kryteria rozstrzygające: 

 • Operacja związana będzie z rolnictwem ekologicznym - 5 pkt
 • Operacja będzie realizowana na terenie powiatu o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - 2 pkt
 • Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych - 2 pkt 
 • Realizacja operacji w ramach zorganizowanych grup (np. spółdzielnie, grupy producenckie) - 3 pkt 
 • O wsparcie ubiega się podmiot, który nie otrzymał pomocy w zakresie przetwórstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 7 pkt 

 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585