Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Nabór wniosków do 30 listopada 2023 r.

Celem działania jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku cyfryzacji. 

 

 

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych, a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”). Projekt musi dotyczyć integracji technologii cyfrowych z istniejącymi procesami biznesowymi w danym przedsiębiorstwie oraz prowadzić do zasadniczej zmiany procesu produkcji/usługowego bądź produktów/usług, których dotyczy inwestycja lub do zwiększenia zdolności produkcyjnej/usługowej przedsiębiorstwa. Rozwiązania cyfrowe planowane do wdrożenia w ramach projektu muszą mieć zastosowanie wyłącznie w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę i muszą służyć transformacji cyfrowej danego przedsiębiorstwa. Wsparciem nie mogą być objęte rozwiązania cyfrowe, które będą stanowić produkt podlegający dalszemu udostępnianiu/sprzedaży podmiotom trzecim.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
 • Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania, najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru, wpisanego w dokumencie rejestrowym adresu siedziby/oddziału lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

 

Poziom dofinansowania:

 • mikro/małe przedsiębiorstwa 70%
 • średnie przedsiębiorstwa 60%
 • usługi szkoleniowe 50%

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 800 000 PLN

 

Koszty kwalifikowane:

 1. Wartości niematerialne i prawne mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy spełniają następujące warunki: 
  • będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa oraz będą podlegać amortyzacji
  • będą związane z projektem przez co najmniej 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
  • będą wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie województwa lubelskiego.
 2.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych jest obligatoryjnym elementem projektu i możliwe jest jako:

  • zakup gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań cyfrowych, nabywanych jako wartości niematerialne i prawne, które następnie muszą zostać dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa,
  • zakup stworzonych na zamówienie wnioskodawcy rozwiązań cyfrowych, nabywanych jako wartości niematerialne i prawne, które następnie muszą zostać dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że zlecenie opracowania ww. rozwiązań nastąpiło nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Środki trwałe:

  • wyłącznie nowe, pod warunkiem że beneficjent nie dysponuje środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie (posiada takie cechy/parametry/funkcje dzięki, którym mógłby zastąpić planowany do zakupu w ramach projektu środek trwały),

 

Kryteria oceny projektów:

 • Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego –15 pkt.
 • Innowacyjność - Ocenie podlegać będzie ilość wdrażanych w ramach projektu rodzajów innowacji (innowacja produktowa, procesowa i organizacyjna). Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca wykaże, że w wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone dwa lub trzy rodzaje innowacji–max. 20 pkt.
 • Miejsce odprowadzania podatku dochodowego, jeśli na terenie województwa lubelskiego – 6 pkt.
 • Rozwój kompetencji cyfrowych, jeśli w projekcie zaplanowano rozwój kompetencji cyfrowych wnioskodawcy i/lub jego pracowników–10 pkt.
 • Rodzaj stosowanych rozwiązań/technologii –max. 16 pkt.(interfejs API; cienki klient; Big Data; e-commerce; automatyzacja procesów biznesowych)
 • Obszary ucyfrowienia działalności przedsiębiorstwa –max. 16 pkt.(współpraca ponadregionalna, transgraniczna, ponadnarodowa; SCADA/ERP; E-Procurement)
 • Wykorzystanie chmury obliczeniowej –5 pkt.
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego –5 pkt.
 • Zastosowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa –7 pkt.

W ramach kryteriów trafności merytorycznej projekt może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Minimalna wymagana liczbą punktów, aby projekt mógł kwalifikować się do wsparcia 51 punktów.

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.


Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.


Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585